Prodaja kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije - BAZA realestate

Prodaja kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Lastniki nepremičnin načeloma prosto razpolagajo s svojo nepremično in sami izberejo  kupca svoje nepremičnine. Izjemo predstavlja institut predkupne pravice, kot tudi poseben postopek prodaje pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije.

Skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, mora lastnik nepremičnine, ki želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, predložiti ponudbo za prodajo nepremičnine upravni enoti na območju kjer nepremičnina leži.

Ponudba mora vsebovati podatke o prodajalcu, podatke o nepremičnini, ceno in morebitne druge prodajne pogoje. Upravna enota nato ponudbo za prodajo objavi na oglasni deski upravne enote in na enotnem državnem portalu E-uprave. Ponudba je objavljena petnajst dni. V tem času teče rok za sprejem ponudbe. Znotraj tega roka, lahko ponudbo sprejme vsakdo, ki želi kupiti ponujeno zemljišče. Ponudbo se sprejme s pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo je potrebno vložiti na upravno enoto.

Upravna enota po preteku roka za sprejem ponudbe obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca o tem, kdo je sprejel ponudbo. Obvestilo vsebuje tudi podatek o tem ali ima kateri od sprejemnikov ponudbe predkupna upravičenja.

Predkupna pravica

Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije imajo določeni kupci predkupno pravico po naslednjem vrstnem redu – solastnik; kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj (t.i. mejaš); zakupnik zemljišča, ki je naprodaj; drug kmet; kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

Vloga za odobritev pravnega posla

Kupec, ki sklene kupoprodajno pogodbo z lastnikom nepremičnine, mora nato podati vlogo za odobritev pravnega posla. Vloga se vloži na upravni enoti, v roku trideset dni, po preteku roka za sprejem ponudbe. Upravna enota odobri pravni posel z odločbo. Stranke v postopku odobritve so pogodbene stranke in vsi, ki so sprejeli ponudbo in so v predpisanem roku vložili vlogo za odobritev pravnega posla.

Upravna enota lahko zavrne pravni posel, če niso bila spoštovana predkupna upravičenja ali če se kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija prodaja z drugačno ceno ali pod drugačnimi pogoji kot je bilo navedeno v objavljeni ponudbi.