Predpogodba: kaj je in kdaj se uporablja? - BAZA realestate

Predpogodba: kaj je in kdaj se uporablja?

Med različnimi koncepti, ki obstajajo v svetu nepremičnin, je predpogodba eden pomembnejših. Vedeti morate, kaj je in kdaj se uporablja, zato vam bomo predstavili glavne značilnosti (pred)pogodbe.

Predpogodba je pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba. Predpogodba je veljavna, če vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe.

Predpogodba omogoča, da si kupec zagotovi nakup nepremičnine, kadar sta s prodajalcem že dosegla dogovor glede prodaje, pred dejansko sklenitvijo prodajne pogodbe, pa je potrebno še urediti določeno dokumentacijo. To zajema primere, ko so z nepremičnino povezana predkupna upravičenja, ko je potrebna odobritev pravnega posla s strani upravne enote ali centra za socialno delo, ko v povezavi z nepremičnino še teče zapuščinski postopek… Pri prodaji nepremičnin se predpogodba lahko uporablja tudi, ko je kupec zainteresiran za nakup nepremičnine, ki je še v gradnji ali razvoju, dokončanje in dostava nepremičnine pa bo nekaj časa trajala.

S predpogodbo si kupec zagotovi nakup nepremičnine po določeni ceni in pod določenimi pogoji, kot je določeno v predpogodbi. Ob podpisu predpogodbe običajno kupec izroči določen znesek kupnine prodajalcu. Glavna prodajna pogodba se sklene, ko so izpolnjeni pogoji, kot so bili določeni s predpogodbo oziroma znotraj roka, ki je določen v predpogodbi.

Predpogodba mora za to, da je veljavna vsebovati bistvene sestavine, običajno pa vsebuje opis nepremičnine, ceno in plačilni načrt, navedbo razloga za sklenitev predpogodbe, rok sklenitev glavne pogodbe, odgovornosti kupca in prodajalca in pogoje za odstop od pogodbe. Na zahtevo zainteresirane stranke naloži sodišče drugi stranki, ki noče skleniti glavne pogodbe, naj sklene glavno pogodbo stori v roku, katerega ji določi.

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino mora biti sklenjena v pisni obliki. Predpisi o obliki glavne pogodbe veljajo tudi za predpogodbo, zato mora biti tudi predpogodba sklenjena v pisni obliki.

V skladu z veljavno zakonodajo je predpogodba pravno zavezujoča za obe stranki. Obveznost, ki jo stranki s pogodbo prevzameta pa je, da bo kasneje sklenjena glavna pogodba, prodajna pogodba.