Kje dobiti pomembne informacije o nepremičnini? - BAZA realestate

Kje dobiti pomembne informacije o nepremičnini?

Predstavljamo nekaj osnovnih informacij, vrst evidenc in koristnih povezav glede pridobivanja ključnih informacij o posamezni nepremičnini.

Če najprej opredelimo, kaj je nepremičnina – nepremičnina je vrsta premoženja, ki se nanaša na zemljišče in vse, kar je na njem trajno pritrjeno ali povezano, kot so stavbe, objekti ali infrastruktura. Med nepremičnine spadajo zemljišča, stanovanja, hiše, poslovni prostori, kmetijska zemljišča, industrijska območja, gozdovi.

Nepremičninske evidence, ki jih vodi Geodetska uprava RS (GURS):

Zemljiški kataster

Vsebuje podatke o vsaki parceli, kot so parcelna številka, meje, površina, lastnik, upravljavec državnega ali lokalnega premoženja, dejanska raba, zemljišče pod stavbo in boniteta zemljišča. Podatki so dostopni preko Portala Prostor, z vstopom v aplikacijo e-geodetski podatki.

Kataster stavb

To je evidenca stavb in delov stavb, povezana z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo. Vsebuje pomembne podatke o stavbah, kot so identifikacijska oznaka, lastnik, upravljavec, lega, površina, dejanska raba, številka stanovanja ali poslovnega prostora in povezave z drugimi evidencami. Dostop je enak kot pri zemljiškem katastru.

Register nepremičnin

Vključuje podatke iz različnih baz in evidentira dejansko stanje nepremičnin v naravi. To vključuje podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige, drugih javnih evidenc ter podatke, ki so jih priskrbeli lastniki nepremičnin. Vsebuje informacije o stavbah, kot so priključki, leto obnove, material nosilne konstrukcije, tip stavbe, dvigalo, višina etaže, dejanska raba itd.

V register nepremičnin so včasih vključeni tudi podatki o osebah, ki so verjetno lastniki nepremičnin (podatki iz popisa), vendar še nimajo vpisanega lastništva v zemljiško knjigo. Zato podatki v tem registru, ki niso prevzeti iz zemljiške knjige ali katastrov, niso vedno zanesljivi.

Zemljiška knjiga

Za zanesljive podatke o lastništvu nepremičnin je priporočljivo preveriti zemljiško knjigo, ki jo vodi sodišče. V zemljiški knjigi so zapisane pravice na nepremičninah, kot tudi obremenitve, na primer hipoteke, služnosti, stavbne pravice, stvarna bremena, omejitve itd.

Dostop do zemljiške knjige je mogoč na več načinov. Osebno se lahko zglasite na okrajnem sodišču, kjer vam izdajo overjen dokument, vendar je za to potrebno plačati sodno takso. Druga možnost je elektronski dostop preko spletnega naslova http://evlozisce.sodisce.si/esodstvo. Navodila za uporabo najdete na spletni strani http://zemljiskaknjiga.com/vpogled-v-zemljisko-knjigo/.

Evidenca trga nepremičnin

Javni vpogled v evidenco trga nepremičnin je tudi na voljo na Portalu Prostor in razkriva transakcije v različnih časovnih obdobjih in na različnih območjih glede na izbrane kriterije. Ta informacija je dostopna na spletnem naslovu Evidenca trga nepremičnin – https://eprostor.gov.si/ETN-JV/.

Prostorski informacijski sistem

Za iskalce ustreznih nepremičnin je zanimiv tudi prostorski informacijski sistem, ki ga upravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Ta sistem ponuja širok spekter prostorskih podatkov o vsaki parceli, vključno s podatki o namenski rabi, urejanju prostora in veljavnem občinskem prostorskem aktu. Spletna stran, kjer lahko dostopate do teh podatkov, je http://storitve.pis.gov.si/pis-jv/informativni_vpogled.html.

Sodelovanje z nepremičninsko agencijo nudi storitve pregleda, pridobivanja in urejanja dokumentacije za namene prometa z nepremičnino. Za več informacij smo vam na voljo; Tel: 00386-40-626.131, E-mail: tajnistvo@bazarealestate.com.