Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - BAZA realestate

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje davek oziroma nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (krajše NUSZ). Zavezanec za plačilo je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. To je lahko lastnik, najemnik ali imetnik stanovanjske pravice.

Občina z odloki določa območja od katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo se plačuje za uporabo zazidanega ali nezazidanega stavbnega zemljišča. Višina nadomestila je odvisna od površine zemljišča in od vrednosti točke v posamezni občini. Pri nezazidanem zemljišču, se nadomestilo plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem načrtu določeno za gradnjo. Pri zazidanem zemljišču, se nadomestilo plačuje na podlagi stanovanjske ali poslovne površine.

Občinski odloki določajo merila za določitev višine nadomestila (vrednost točke). Zato se merila in posledično odmera NUSZ od občine do občine razlikujejo.

Oprostitve

Prav tako pa občinski odloki določajo merila za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila. Na zahtevo zavezanca se plačilo NUSZ oprosti za dobo pet let, če je lastnik kupil novo stanovanje ali zgradil oz. dozidal družinsko stanovanjsko hišo. Določene oprostitve so možne tudi v primeru občanov z nižjimi dohodki.

Odmera NUSZ

Takoj ob pridobitvi (nakupu) nepremičnine, zavezanec s strani finančne uprave prejme obvestilo o dolžnosti plačila NUSZ. Zavezancu ni potrebno oddajati nikakršne napovedi. Občina, kjer nepremičnina leži, posreduje finančni upravi podatke, ki so potrebni za odmero NUSZ.

Finančna uprava po uradni dolžnosti izvede odmero in pobere dajatve. Pobrane dajatve pripadajo občini, kjer nepremičnina leži. Finančna uprava izda odmero na podlagi občinskega odloka in skladno z vrednostjo točke, ki velja na prvi dan v letu.

Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo NUSZ, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v roku 15 dni po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu pa odmeri ustrezni znesek NUSZ.

Zavezanec

Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik nepremičnine. Zato je na občino potrebno sporočiti morebitno spremembo lastništva, prav tako pa je potrebno sporočiti kdo je neposredni uporabnik, če to ni lastnik. Le tako, bo občina lahko posredovala pravilne podatke finančni upravi.