Davek na promet nepremičnin - BAZA realestate

Davek na promet nepremičnin

Najbolj znan davek s katerim se srečamo pri prodaji nepremičnine je davek na promet nepremičnin. Kot izhaja že iz imena je davek na promet nepremičnin (poznan tudi kot DPN), davek, ki ga je potrebno plačati, ko pride do prometa z nepremičnino.

V praksi se z davkom na promet nepremičnin najpogosteje srečamo ob prodaji nepremičnine. Davek na promet nepremičnin je sicer potrebno plačati, ne le ob prodaji nepremičnine, pač pa tudi ob menjavi nepremičnine, ob priznanju lastninske pravice,  ob odplačni ustanovitvi in prenosu stavbne pravice.

Vendar velja izjema – davka ni potrebno plačati, če je bil ob prenosu lastninske pravice obračunan davek na dodano vrednost (DDV). Slednji se obračuna pri prvi prodaji novogradnje. Ob prodaji nepremičnine smo tako zavezani bodisi k plačilu DPN, bodisi k plačilu DDV.

Postopek od sklenitve kupoprodajne pogodbe do plačila davka

Prodajalec je v 15 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe zavezan na območni finančni urad predložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin, skupaj z dokumentacijo na podlagi katere se prenaša lastninska pravica. Finančna uprava je dolžna odmeriti davek najkasneje v 30 dneh. Davek je potrebno plačati v 30 dneh po vročitvi odločbe o odmeri davka.

Od sklenitve kupoprodajne pogodbe do plačila davka lahko torej poteče največ 75 dni. V praksi je ta čas običajno krajši, saj prodajalec (ali zanj njegova agencija) odda napoved za odmero davka prej kot v 15 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Tudi plačilo davka je običajno izvedeno prej kot v 30 dneh.

Zavezanec za plačilo davka je prodajalec, se pa kupec in prodajalec lahko s kupoprodajno pogodbo dogovorita kdo bo plačnik davka.

Davek se odmeri od prodajne cene nepremičnine po davčni stopnji 2%. Če je bila nepremičnina prodana za 200.000 EUR, bo davek na promet nepremičnin znašal 4.000 EUR.

Brez dokaza, da je plačan davek na promet nepremičnin, ni mogoče overiti podpisov na kupoprodajni pogodbi. Brez overitve podpisov na kupoprodajni pogodbi, ni mogoč vpis lastninske pravice novega lastnika v zemljiško knjigo. Posledično bo davek nujno plačati, preden se postopek prodaje nepremičnine zaključi.

Ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe bo tako vedno treba plačati davek na promet nepremičnin, v višini 2% od pogodbeno določene vrednosti nepremičnine.

V le določenih primerih, bo prodajalec zavezan tudi k plačilu drugega davka – dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine.